Keith Rogan : Lantern slides of voyage to Gallipoli and Egypt - P2015-012